Mapa vojensk infrastruktury SRN zachycuje mimo Jin i piblin umstn skupinek sklpk (vyrafovan fialov OVLY) v nedohlednu bavorsk STI umavy. Nemn zajmav je podvat se detailnji na taktiku rozmsovn sklpk Pro jadern Miny u hranic s eskoslovenskem. V ternu byly nejastji budovny sklpky Pro jadern Miny ve skupinch, PIEM poète sklpk ve skupin se pohyboval nejastji mezitemi APTI Kusy. Ze schematick mapky je Highcroft nejen plnovan hloubka destrukn ZNY v SRN, ALE i zjitn hustota sklpk na 100 km2, TJ. na Zem o velikosti 10 נ10 km. Nejvt hustota Byla zjitna na nmeck Stran umavy (2-4 sklpky/100 km2), s postupem na Sever PES Esk les a na Chebsko se hustota sniovala, destrukn zna VAK Byla Lenna do VT hloubky un zasahovala a k Norimberku, tedy do hloubky piblin 100 km odnaich h le ranic. NEN bez zajmavosti se rovn podvat na rozmstn sklpk v konkrtn oblasti, NAP. na ji zmnn bavorsk Stran umavy v nvaznosti na okresy Prachatice a Klatovy, KDE Byla zjitna nejvy hustota sklpk. Zde mohlo pi zahjen Toku postupovat Jin kdlo motosteleckch a tankovch diviz 4. armdy v RMCI nasazen vojsk eskoslovenskho frontu.

FOTO Z DOPORUUJEME VOJNY! uniktn Fotogalerie vojensk SLUBY je znmm faktem, e se eskoslovensko snailo zajistit svoji bezpenost intenzivn vojenskou ppravou obrany Zem nejen v Druh polovin 30. Let v DOB ohroen nacistickm Nmeckem, ALE i v povlenm obdob Studen Vlky, kdy jsme se jako spojenec SSSR ocitli na hranici dvou naprosto odlinch ideologickch SVT. Jak v pedvlench, Tak i v povlench Letech bylo jako hlavn neptel vdy uvaovno Nmecko, po roce 1949 Pak samozejm Jen jeho zpadn St se spojeneckmi okupanmi znami. VTME VS…… na internetovch strnkch vnovanch eskoslovensk Lidov armd. Smyslem tohoto webu je poskytnout ucelen pehled o TTO DMLA z vojensko-historickho hlediska. Na VCE ne 1,700 strnkch Naleznete Adu iNforMac o vzbroji, technice, uniformch i mnoho dalho. Pro BVal vojky zkladn SLUBY i z povoln ZDE Mme bohatou fotogalerii, vzpomnky i monost kontaktu s kamardy a kolegy z vojny. Protoe jsou Tyto strnky friser ve vstavb omlouvme se za vechny nedostatky un chyby na Kter ZDE narazte.

MTE zajmav informace, vzpomnky Nebo Fotografie tkajc se vcviku jednotek SLA urench ke znekodovn jadernch min? Podlte se o n s NMI. Zatmconae STL zazen Byla navrena Pro lokln peruen Silnice za pouit klasickch konvennch trhavin, objekty v Nmecku byly ureny Pro uloen TZV. jadernch min s destruknm inkem nesrovnateln VTM. Je samozejm nutno UVST, e jadern zbran faiblement na Zem SRN rozmstny Americk okupan jednotky. Napklad hlavn postupov SMR na Pasov ve smru OD vimperka byznou destrukn v nedohlednu Grafenau Freyung, Kter Tala minimlnosm skupin sklpk. Ty byly rozmstny na vhodnch mstech v blzkosti kiovatek Nebo nepehlednch MST Tak, aby po explozi znemonily dal Postup jednotek ne nmeckho vnitrozem do Dol Dunaje. PRV umava s lenitm zalesnnm ternem pedstavovala v kombinaci s tmito jadernmi Minami vnou pekku Pro rychl Postup motomechanizovanch jednotek. Schematick Mapka zachycuje pedpokldanou hustotu sklpk Pro uloen jadernch min na zpadnho Nmecka Zem. Nkter skupiny sklpk byly vybudovny doslova PR Set TEMI OD eskoslovenskch sttnch hranic. V popisovanm umavskm Seku JDE NAP. o sklpky u Bischofsreutu Nebo nedaleko Bayreisch-Eisensteinu.